Harfe Göre Arama


Reklamlar

Paylaş

Harfe Göre Arama

 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Ğ
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

  Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

  Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

  Nefis mertebeleri yedidir

  1. Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların,
  2. Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin,
  3. Nefs-i Mülhime: Âlimlerin,
  4. Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler
  5. Nefs-i Radiyye: Evliyâların
  6. Nefs-i Mardiyye: Âriflerin
  7. Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)

  Bu yedi nefsin her birinin sıfatları – herkesin kendi nefsini kolayca tanıyabilmesi için – kendi dâiresinin etrafında gösterilmiştir. Böylece her bir kimse hangi nefs dâiresinde olduğunu, hangisinin hangi nefs üzere gâlib veya mağlûb veya denk olduğunu açıkça bilir ve ona göre bir hâl çaresi bulur. Bundan dolayı herkes, gücü nisbetinde ve münâsib bir şekilde gereği gibi gayret göstererek, ilâhî emirlere uyup, nehiylerden kaçınarak istikamette olmaya çalışmalıdır. Şurası bilinmelidir ki, meselâ altıncı veya daha aşağı ki nefs dâirelerinin halleriyle hemhal olan bir kişide, nefs-i emmâre hâlinden bir veya daha fazla haller görülse, bu hallere mağlûp olduğu için kişi içinde bulunduğu altıncı nefs dâiresinden çıkmış olmaz. Ancak nefs-i emmâre halleri, diğer nefs hallerine gâlib gelirse – yani daha fazla görülürse – işte asıl büyük korku o zamandır.

  Bir kimsede yedinci nefsin ahvâli (halleri) tamamen bulunduktan sonra diğer mertebelere inmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü yedinci nefs, nebiler ve rasüllerin nefislerinin makamıdır. Bir kimsede yedinci nefsin kıdemi ve hâlinin bulunmasıyla o kimsenin nebi olması lâzım gelmez. Ancak yüksek bir dereceye nail olacak bir amel ve ihlâsta olduğuna işaret olmuş olur. Eğer bir kimse bu halde kalırsa bu durum itibâra şayan ve arzu edilendir. Ancak eğer, bazen bir nefsin, bazen de diğer bir nefsin vasıfları görülürse, mu’teber olan gâlib olandır. Bütün nefslerin hallerini buna kıyaslayarak, galibiyet, mağlûbiyet ve eşitlik durumlarına bakılmalıdır. Yaradılışı gereği rüya görmeye müsait olan bütün mahlûkatın görmüş oldukları rüyaların hepsinin ta’biri aşağıda özet olarak verilen ta’birnâmede bazen açık olarak, bazen de işaretle beyân olunmuştur. Bu şekilde herkes, içinde bulunduğu durumu anlayıp çaresine bakmalıdır.

  Sonuçta diyebiliriz ki ruhun halleri hareket halindedir. Bazen birinci makama dahi iniş yapar. Önemli olan bu halin uyarıcısı geldiğinde dikkat edip halin düzelmesi için gayret gösterilmesidir.

  Allah Teâlâ, cümlemizi nefs-i emmârenin şerrinden emîn eylesin. Âmin Ya Muîn

  (Görülen rüyalar ve tabirler, durumunu bilmek isteyen kardeşlerimiz için özet şekilde ve alfabetik konumda hazırlanmıştır.)

  Not: Rüyayı salih kişilere ta’bir ettirmek imkânı bulmayanlar bu çizelgeden faydalanabilirler.

  RÜYA

  YORUMU

  NEFSİN DURUMU

  ABDEST VE GUSÜL Günahlardan temizlenmeye, Nefs-i Mülhime
  AĞAÇ DİKMEK Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime
  AĞAÇLAR Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
  AKREB Lisan ile azâb etme şeklinde ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  ÂLEMLER Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  ALEVLİ ATEŞ VE YANAN ŞEYLER GÖRMEK Kalbin bulanıklığını tamamıyla izâle etmeye. Nefs-i Mardiyye
  ALEVSİZ ATEŞ, ATEŞ DUMANI, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
  ÂLİMLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
  ÂMÂKÖR Hakkı görüp de görmezlikten gelmek. Nefs-i Mülhime
  ANNE VE BABAYA SARILMAK, ONLARA İTAAT ETMEK Rızâlarını kazanmak ve gönüllerini alarak onlarla iyi geçinmeye Nefs-i Levvâme
  ARAB Başkasının aybını yüzüne vurmak veya süratle maksada ulaşmak Nefs-i Mülhime
  ARSLAN Kişiye göre, nefsin galebesi Nefs-i Levvâme
  ARSLAN Dinde ciddiyet Nefs-i Levvâme
  ARZIN HAREKETİNİ GÖRMEK Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
  AT VE BEYGİR Azgın olmazsa sadâkatle, azgın olursa nefsin üstün gelmesi Nefs-i Levvâme
  ATEŞTE YANMAKLA ZARAR GÖRMEYİP HUZUR İÇİNDE OLMAK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
  AVAM Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime
  AVCI Eğer ehil olursa insafsızlığa ve şefkatsizliğe, ehil olmazsa amel-i sâlih için gayret etmeye işarettir. Nefs-i Mülhime
  AYI OYNATICISI Nefsin, hiddet, öfke ve hırsta olan aşırılığına. Nefs-i Mülhime
  AYI Gadâb (hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  AZGIN DEVE Şehvet, hırs ve kin ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  AZGIN ÖKÜZ Cimrilik ve emre itaatsizlik ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  BAL ARISI Güzel ahlâk sahibi olmak Nefs-i Levvâme
  BALCI İlm-i ledün ve tatlı kelâm işitmek Nefs-i Mülhime
  BALIK Helâl mal ve rızık kazanmak Nefs-i Levvâme
  BALLAR Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek Nefs-i Levvâme
  BEYAZ RENK Nefsi Mülhime’nin galebesine, Nefs-i Mülhime
  BIÇAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  BİT VE PİRE Mekruh olan fiileri işleme ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  BULANIK SEL SULARI, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
  BURAK Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  BÜTÜN AHİRET MAKAMLARINA NAİL OLMAK VE AYDINLIK GÖRMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
  BÜTÜN ETİ YENİLEBİLEN VAHŞİ HAYVANLAR, Eğer ele geçırilebilirse, sâlih amel sahibi olmakla, ele geçirilemezse, amel-i sâlih kazanmak için gayret etmekle Nefs-i Levvâme
  CÂHİL Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime
  CAMİLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  CEHENNEM AZABI, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
  CENNET Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  CENNET KIYAFETLERİ Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  ÇEŞMELER Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
  ÇIPLAK BİR KİŞİ GÖRMEK Amelsizliğe; Nefs-i Mülhime
  ÇIPLAKLIK, KEYİFSİZLİK, ÇİĞ ET, ÇAMURA DÜŞMEK, LEZZET, ŞEHVET VE DÜNYALIĞA DÂİR ŞEYLERİN Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
  ÇOCUKLAR Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  ÇÖPLERİN SÜPÜRÜLÜP ATILDIĞI YER VE BENZERİ NECİS OLAN YERLER Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre
  DAĞLARDA YALNIZ KALMAK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
  DEPREM Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
  DERSHANE Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  DERYALAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
  DEVE Yüklü olursa, ruha sıkıntı vermekle, ve olursa ruha meyletmek Nefs-i Levvâme
  DİLSİZLİK Hakkı söylememek. Nefs-i Mülhime
  DİN VE MEZHEBLE ALÂKALI BİR TAKIM MESELELERDE MUHALİF OLAN KİMSELERİ MUKADDES MEKÂNLARDA GÖREN Bu mekânlar, kalb ile tabir lunduğundan dolayı – niyetini düzeltmelidir. Nefs-i Mülhime
  DÎNÎ KİTAPLAR Amelde kemâle, Nefs-i Mutmainne
  DİŞ ÇEKTİRMEK Ruha ağır gelen şeyi gidermek Nefs-i Levvâme
  DOKTORLAR GÖRMEK Nefsinin isyan hastalığını ameli sâlih ile tedavi etmeye, Nefs-i Mutmainne
  DOLU GÖRMEK ESRARIN ZEVKİNDE MÜBALAĞADIR. Nefs-i Sâfiye
  DÖŞEMELİ YER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
  DÜKKÂNLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
  EĞER BU MUHALİFLERİ BU YERLERDEN ÇIKARDIĞINI GÖRÜRSE, Nefsini terbiyeye ve akaidini temizlemeye gayret ettiği; çıkarmaya çalışmazsa, nefsinin ve hevasının galebesi şeklinde ta’bir edilir. Nefs-i Levvâme
  EHL-İ SÜNNETTEN OLMAYANLAR Farz namazlarda tembelliğe veya Ehl-i Sünnet’in hâricinde bir i’tikâdî mezhebe meyletmeye Nefs-i Mülhime
  EKMEKLER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
  ELBİSE GİYMEK, Salih amel-i işlenilmesi Nefs-i Levvâme
  EMİRLER (YÖNETİCİ) Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
  ERKEK ÇOCUĞU Sâlih ameli Nefs-i Mülhime
  EŞEK ARISI VE SARICA ARI: Fâsid fikirler ve faydasız Nefs-i Emmâre
  EŞEK: Nefsin şehvetlerine çok fazla tâbi’ olmak ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  EŞKIYA Nefsin azgınlığına işarettir. Nefs-i Mülhime
  ETİ YENİLEN VE ETİ YENİLMEYEN HAYVANLARIN HEPSİ, Azgın olanları da dâhil olmak üzere, durumlarına, büyüklük ve küçüklüklerine göre nefs-i emmâre’nın itaatsizliği ve şehveti ile ta’bir Nefs-i Emmâre
  EVLER (MA’MÛR) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme
  EVLER (HARABE) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme
  FARE: Nefsle alâkalı olup, halktan gizli ve Hakk’a açık olan şeylere meraklı olma ve sû-i zan ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  FASIK KİŞİLERİ, KİTAP DOLU RAFLARIN YANINDA, MESCÎDLERDE, MEDRESELERDE,
  TEKKE VE ZİYÂRETGÂHLARDA VE SAİR MÜBAREK YERLERDE GÖRÜRSE
  Mezhebine ve tarîkatine uygun olmayan Nefs-i Levvâme
  FIRIN Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme
  FİİL, SÖZ, YİYECEK, İÇECEK, GİYSİ VE EŞYALARDAN HARAM VE YASAK OLANI İŞLEMEK Yapılması veya yapılmaması günâh olan herhangi bir şeyi işlediğini görmek, haram ve yasak olan davranışlarda bulunmak ve yaklaşmayı düşünmek Nefs-i Emmâre
  FİL Kibir ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  GAYR-I MÜSLİM Dünyaya meyle ve diride tembelliğe işarettir Nefs-i Mülhime
  GEMİLER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
  GEMİYE BİNİP SULARDAN GEÇMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
  GÖK GÜRLEMESİ Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
  GÖKLERİN GÖRÜLMESİ Dâima Hakk tarafına nazar etmeye, Nefs-i Mardiyye
  GÖRÜLEN PİŞMİŞ ETLER, YİYECEKLER VE MUBAH İÇCECEKLER, Nefsin kolayca ve az bir emekle ruha tâbi siması Nefs-i Levvâme
  GÖZELER Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
  GÜNEŞ Fikrin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye
  GÜVERCİNCİ Nefsin günahtan temizlenme kaabiliyetine ulaşması Nefs-i Mülhime
  HARÂMÎ İbadetini saklamaya. Nefs-i Mülhime
  HATİPLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
  HATTATLIK Amelin çok olması için gayret etmeye. Nefs-i Mutmainne
  HAVALARDA UÇMAK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
  HAYIR VE HASENAT Ruhun nefis üzerine galibiyeti Nefs-i Mülhime
  HAYIRLI AMELDEN DÖNMEK Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle, Nefs-i Mülhime
  HINZIR: Haram ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  HİZMETKÂR R; itaatte berdevam olmaya. Nefs-i Mülhime
  HOKKABAZ İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
  HURİLER Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  IRMAKLAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
  İMAMLAR Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
  İSLÂM ASKERLERİ Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  İ VE HOŞ FİİİLER Bu fiiller gerek davranış, gerek söz, gerek vasıf ve gerek eşva olsum durumlarına göre Nefs-i Mutmainne ile ta’bir edilir Nefs-i Mutmainne
  KADILAR Allah’ın hükümlerini, kalbe ve vücûd azasına hâkim kılmak Nefs-i Mutmainne
  KADIN Tedbirde noksanlığa ve dünyaya meyletme sıfatıdır. Hatta belki de daha alçak bir seviyededir. Nefs-i Mülhime
  KAMA Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  KAN ALDIRMAK Nefsi ıslâha Nefs-i Levvâme
  KAPLAN: Kibir ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  KAR Aklın aydınlığına Nefs-i Mardiyye
  KAR Merhamette mübalağadır. Nefs-i Sâfiye
  KARINCA Hırs ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  KARPUZCU Bilgi ve ma’rifet kazanmaya işarettir. Nefs-i Mülhime
  KASAB Merhametli olmamak Nefs-i Mülhime
  KATIR Emre itaat etmemek ve amelde ihlâs bulunmamak ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  KAVGA VE ÇEKİŞME Ruh ile nefsin geçimsiziiği Nefs-i Mülhime
  KAVUNCU Amel kazanmaya Nefs-i Mülhime
  KEDİ: Şeytanın vesvesesi ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  KENDİ ÜZERİNDEN VEYA BAŞKA BİR YERDEN HERHANGİ BİR NECASETİ TEMİZLEMEK, Haramı terk etmek Nefs-i Levvâme
  KEVSER GÖRMEK Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  KIBLEDEN
  YÜZ ÇEVİRMEK
  Hayırdan şerre dönmeye Nefs-i Mülhime
  KIBLEYE TEVECCÜH (YÖNELMEK) İşlerde istikâmete Nefs-i Mülhime
  KILIÇ Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  KIZ ÇOCUĞU Dünya’ya yeni yeni meyletmeye Nefs-i Mülhime
  KORKULU, YÜKLÜ, SIKINTILI VE EZİYETLİ RÜYALAR Ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmak Nefs-i Emmâre
  KOYUN, KEÇİ, SIĞIR Helal rızık ve menfaat Nefs-i Levvâme
  KÖPEK Hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık ve kötülük ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  KÖSELİK Sünneti terk eden bir kişi olmak Nefs-i Mülhime
  KÖTÜ AMELİ İŞLERKEN VAZGEÇMEK Bâtılı bırakıp hakka dönmek Nefs-i Mülhime
  KÖTÜLÜK VE ZULÜM Nefsin ruh üzerine galib olması Nefs-i Mülhime
  KÖTÜRÜM Hak olan nesneye varmamak. Nefs-i Mülhime
  KUDÛS-İ ŞERÎF Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  KUR’ÂN-I KERÎM GÖRMEK VE OKUMAK Kalbi tasfiye ve istenilen şeylere ulaşmaya ve muvaffakiyete işarettir Nefs-i Mutmainne
  KURBAĞA Ruhun nefsden nefreti Nefs-i Levvâme
  KURT Hased (kıskançlık) ve ibâdetleri eksik yapma ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  KUTSAL MEKÂNLAR Ancak kışının kalbiyle ta’bir edilir. Nefs-i Levvâme
  KUYULAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
  KÜTÜPHANE Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  MAYMUN OYNATICISI Nefsin lâf taşımak ve aşırı istekli olmasına, Nefs-i Mülhime
  MAYMUN: Nemmâmlık (dedikoduculuk) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  MEDÎNE-İ
  MÜNEVVERE
  Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  MEDRESELER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  MEKKE-İ MÜKERREME Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  MEKTEPLER, OKULLAR Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  MELEKLER Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
  MESCİDLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  MEVSİMİNDEMEYVE KOPARMA AMELDE İhlâssızlığa ve samimiyetsizliğe işarettir. Nefs-i Mutmainne
  MEVSİMİNİN DIŞINDA HER TÜR YEŞİL MEYVEYİ AĞACINDAN KOPARMAK Ameldeki ihlâssızlığı izale etmek ve ihlâsa ve samimiyete meyletmeye ve istekli olmaya. Nefs-i Mutmainne
  MEYHANE, BOZAHÂNE,
  KAHVEHANE
  Görmek ve içine girmek kalbi ve düşünceleri fesada (bozukluk ve fenalığa) sarf etmekle, dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymakla ta’bir edilir. Korkulu, yüklü, sıkıntılı ve eziyetli rüyalar görülmesi, ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmakla ta’bir edilir. Nefs-i Emmâre
  MEYVELİ Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
  MUBAH OLAN ŞEYLERİ SATANLAR Sattıkları şey cinsinden – her birinin hallerine göre ta’bir olunur Nefs-i Mülhime
  MÜFTÜ Hayırlı nefse, Nefs-i Mutmainne
  MÜLHİD VE DİNSİZLER Nasihat kabul etmemek Nefs-i Mülhime
  NAMAZ Vera ve takva Nefs-i Mülhime
  NEBÎLER VE RESULLER GÖRMEK İslâm Dini’nde kuvvete ve nebiye tâbi’ olmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
  NEFSİN ARZU ETTİĞİ BİR ŞEYİ GÖRÜP DE REDDETMEK, Dünyaya meyli terk etmek Nefs-i Mülhime
  NEFSİN ARZU ETTİĞİ BİR ŞEYİ GÖRMEK İSTEMEK Dünyayı istemekle, Nefs-i Mülhime
  OK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  OLGUNLAŞMIŞ MEYVELER GÖRMEK Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
  PADİŞAH GÖRMEK Vücûd ikliminde tasarrufa, Nefs-i Mutmainne
  PÂDİŞÂHA YAKIN OLAN KİMSELERİ GÖRMEK Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
  PARS: Gadâb ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  PAZARLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
  SAĞIR Hakkı işitip onunla amel etmemek. Nefs-i Mülhime
  SAKALI KESİLMİŞ VE TRAŞLANMIŞ Şeriatta noksanlığa işarettir. Nefs-i Mülhime
  SÂLİH ZÂTLARIN TÜRBELERİ Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  SÂLİHLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
  SÂLİHLERİN MESKENLERİ, Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  SANCAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  SANCAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  SANSAR: Gaflet (dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  SARAYLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
  SARHOŞ Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime
  SARHOŞLUK VEREN ŞEYLERİ İÇMEK Haram fiil işlemekle, görüp de içmese, harama yaklaşmayı düşünüp nefse tâbi’ olmakla ve bunların emsali olan maddeler kullanıldığındadurumlarına göre çirkin işler yapmakla ta’bir edilir. Nefs-i Emmâre
  SARI RENK Nefs-i Levvame’nin galebe sıfatıdır. Nefs-i Levvâme
  SEVGİLİ Ruhun safasına(temizlik, saflık, tatminlik). Nefs-i Mülhime
  SICAKLIK, SOĞUKLUK, KARANLIKLAR, SİYAH RENK, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre
  SOYTARI İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
  SULARI YÜZÜP GEÇMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
  SURE Okunan sureye göre de göre ta’bir değişir. Nefs-i Mutmainne
  SUSUZ KALMAK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
  SÜPRÜNTÜLÜK, Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre
  ŞARKI DİNLEMEK Aşk-ı mecaziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime
  ŞAŞI İNSAN Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle, Nefs-i Mülhime
  ŞEHİDLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
  ŞEYHLER GÖRMEK Nefsini irşada. Nefs-i Mutmainne
  ŞEYTÂN Şeytâna tabı’ olmaktır. Eğer şeytanı reddederse bu, çok iyidir. Nefs-i Mülhime
  TAVŞANCIL KUŞU: Cehalet ve hırs ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  TAVUK VE GÜVERCİN VE ŞÂİR ETİ YENİLİR KUŞLAR: Helâl mala hırslı olmak Nefs-i Levvâme
  TEKKELER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
  TELLÂK Bakışlarını haramdan sakınmadığına Nefs-i Mülhime
  TELLÂL Yalancılığa, Nefs-i Mülhime
  TENHÂ ÇÖLLERDE YALNIZLIK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
  TESBİH İstenilen şeye ulaşmaya. Nefs-i Mutmainne
  TİLKİ Hile, yalan – dolan, arabozuculuk ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  TOHUM SAÇMAK Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime
  TOP SİLAHI Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  TOPAL Hak yolda az hizmette bulunmak. Nefs-i Mülhime
  TRAŞ OLMAK VE BENZERİ Ruhun nurunun artmasına işarettir. Nefs-i Levvâme
  TUZCU Nefsin sâlih (fazîletli) olmasına, Nefs-i Mülhime
  TÜFEK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  VAHŞİ KUŞLAR Salıh amele gayret etmek ve ele geçirilmesi ve çekilen zorluklar, nefs-i levvamenin meşakkatine katlanarak, amel-i sâlih kazanmakla, meşakkat çekerek amele gayret göstermeye işaret eder. Nefs-i Levvâme
  VEKİLLER Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
  VELİLER GÖRMEK Korktuğundan emin olmaya ve umduğuna nail olmaya , Nefs-i Mutmainne
  VEZİRLER Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
  YABANCI KADINLA KUCAKLAŞMAK Nefsin ruha itaatsizliğine işarettir. Nefs-i Levvâme
  YAĞLAR Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek Nefs-i Levvâme
  YAĞMUR İlâhî rahmettir. Nefs-i Sâfiye
  YALANCI İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
  YANMAMIŞ MUMLAR Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme
  YAY Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
  YEMEK (HUBUBATTAN HELÂL OLAN ŞEYLERİ) Nafile ibadetlere ehemmiyet göstermeye işarettir. Nefs-i Levvâme
  YEŞİL ÇAYIRLAR Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
  YEŞİL RENK Nefs-i Mutmainne’nin galebesine. Nefs-i Mutmainne
  YILAN: Ezâ (sıkıntı, eziyet, zulüm) ve cefâ ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
  YILDIRIM İstenilen şeye süratle vâsıl olmaya, Nefs-i Mardiyye
  YILDIZ Nefsin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye
  ZAVALLI GÖRMEK İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
  ZEVCEYE SARILMAK Nefsin ruha tâbi olmasına; Nefs-i Levvâme
  ZİYARET YERLERİ VE BUNLARIN EMSALİ NE KADAR MÜBAREK MAHALLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne

  GÖRÜLDÜKLERİ GÜNLERE GÖRE RÜYALARIN TABİRLERİ

  Not: Hicri Ay günleri esas alınacaktır

  GÜN

  YORUMU

  1 Hayırlı haber sevinç ve mutluluktur.
  2 Üç gün sonra meydana çıkacak olan büyük sevinçtir.
  3 Rüya iyi değildir. Sadaka vermek lâzımdır.
  4 Mal ve nimete, işaret eder.
  5 Rüya yolculuğa, mal ve nimetin meydana gelmesini temenni etmeye işaret eder.
  6 Yola çıkmaya.
  7 Niza ve mücadeleye,
  8 Kaybolan şeylerin tekrar bulunmasına alamettir.
  9 Sevince,
  10 Sevinç ve şenliğe,
  11 Ne hayra ne de şerre işaret eder.
  12 Saadet, mal ve nimete işaret eder.
  13 Görülen rüya iyi değildir. Sadaka vermek gerekir.
  14 Hayırlı haber alarak sevinmeye işarettir.
  15 Yine hayırlı haberle sevinmeye işaret eder.
  16 Dost ve ahbaplardan birinin vefat haberiyle üzülme kederlenmeye işaret eder.
  17 İstirahat ve saadete, sayısız mal ve nimete işaret eder.
  18 Sevinç ve müjdeye işaret eder.
  19 İyi değildir.
  20 Büyük bir adamla dostluğa,
  21 Şeref ve vakara,
  22 Sevince
  23 Korku, izdırap ve sakınmaya
  24 Ayıplama ve kınamaya işaret eder.
  25 Büyük sevince,
  26 Kudsiyyete.
  27 Bitmeyen bir sevince,
  28 Sevinç ve müjdeye işaret eder.
  29 İyi değildir, sakınmak ve tevbe etmek gerekir
  30 Sevdiği bir erkek veya sevdiği bir kadını görmekle sevinmeye işaret eder.
  30.11.2014 tarihinde eklendi ve defa okundu.